Công khai Dự toán nguồn kinh phí không tự chủ qúy 4 năm 2020


Dự toán nguồn không tự chủ:

DT NkTC 1DT NkTC 2DT NKTC 3

Dự toán thu chi ngân sách:

NS 1; NS 2; NS 3

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu