Kế hoạch tuần- tháng năm học 2020- 2021


                                                          Kế hoạch tuần năm học 2020- 2021

 

Tuần 1

Tuần 7

Tuần 13

Tuần 19

Tuần 25

Tuần 31

Tuần 2

Tuần 8

Tuần 14

Tuần 20

Tuần 26

Tuần 32

Tuần 3

Tuần 9

Tuần 15

Tuần 21

Tuần 27

Tuần 33

Tuần 4

Tuần 10

Tuần 16

Tuần 22

Tuần 28

Tuần 34

Tuần 5

Tuần 11

Tuần 17

Tuần 23

Tuần 29

Tuần 35

Tuần 6

Tuần 12

Tuần 18

Tuần 24

Tuần 30

Tuần 36

 

                                                       Kế hoạch tháng năm học 2020- 2021

 

Tháng 8/2020

Tháng 11/2020

Tháng 2/2021

Tháng 5/2021

Tháng 9/2020

Tháng 12/2020

Tháng 3/2021

Tháng 6/2021

Tháng 10/2020

Tháng 1/2021

Tháng 4/2021

Tháng 7/2021


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu